Vertrouwenspersoon

Voorwoord

Iedereen binnen de sport heeft te maken met normen en waarden. En zeker ook met fair play. Hoe gaan we met elkaar om, welke spelregels “hanteren” we binnen en buiten het veld, hoe proberen we problemen binnen de club op te lossen en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Toch blijven normen en waarden voor velen een wat ongrijpbaar fenomeen. Wat bedoelen we er nu precies mee? En nog belangrijker, hoe vertaal je dat naar de dagelijkse praktijk? Want daar gaat het toch allemaal om.

Deze gedragscode poogt hierop een antwoord te geven. Het is in feite een stukje “gereedschap” voor de vereniging. De huidige normen en waarden zijn in onze huidige samenleving soms ver te zoeken  en daarom is het noodzakelijk dat wij, nu het nog kan, maatregelen nemen. Vandaar deze gedragscode.

De voorzitter

Inleiding

Sporten doe je voor je plezier. Onze vereniging wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de badmintonsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de badmintoncapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelings-mogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club.

Wat verstaan wij onder normen en waarden? Een waarde is een principe dat mensen belangrijk vinden om na te streven. Het geldt als een richtsnoer voor het handelen. Een norm is een gedragsregel, waar men zich aan dient te houden in de omgang met anderen. Het wordt ook wel een concretisering van de waarde genoemd.

Wat verstaan wij onder fair play? Het fair play-beginsel geeft aan dat we een aantal afspraken hanteren om de sport voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden. Het is in feite een gedragscode voor de manier waarop we samen aan sport willen doen. Door bewust met die onderlinge afspraken en regels om te gaan, kunnen we de sport ook in de toekomst eerlijk en aantrekkelijk houden. Dit vereist niet alleen dat iedere sporter zelf die regels naleeft, maar ook dat we elkaar (blijven) stimuleren naar de geest ervan te handelen!

Waardering

Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor hun club. Van bestuurslid, jeugdleider tot commissielid. Hét fundament van iedere sportvereniging. Ze doen dat veelal met een hartverwarmende inzet. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje vallen. Het blijft mensenwerk!

Waar draait het om?

Bijna iedere week wordt er gespeeld. Veel zaken gaan -vooral dankzij inzet van de badmintonners en andere betrokkenen -naar behoren. Sport wordt daar beoefend conform de bedoelingen van het spel. De realiteit is echter dat er op en rondom de banen ook dingen gebeuren die het badminton in een kwaad daglicht stellen. De simpele constatering, dat ook badminton een afspiegeling is van de maatschappij mag niet de dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen. Integendeel!

Het bestuur voert deze gedragscode in met als doelstelling vast te leggen wat wel en niet kan binnen onze vereniging. Als uitgangspunt geldt bij het formuleren en hanteren van onze verenigingsnormen en -waarden de code die het landelijk platform tegen Geweld op Straat heeft geformuleerd.

Kortweg gezegd komt dat neer op:

 1. Respect voor de ander,
 2. geweldloosheid,
 3. aanspreekbaarheid op gedrag,
 4. het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en niet.

Preventief en correctief optreden

Het beleid is erop gericht excessen te voorkomen (preventief). Indien deze onverhoopt toch voorkomen, dan consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen van deze gedragscode vormt een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van onze club dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet zal worden getolereerd.

Preventief beleid bestaat hieruit dat er gedragsregels zijn opgesteld, waaraan de leden (en gasten/bezoekers) zich dienen te houden en waarop ze ook kunnen worden aangesproken.

Correctief beleid wordt gevoerd indien leden (en gasten/bezoekers) zich schuldig maken aan overtreding van de gedragsregels en daarom voor sancties in aanmerking komen.

De uitwerking van beleid wordt belegd bij het algemeen bestuur. Het beleid wordt regelmatig (bijvoorbeeld eenmaal per jaar) door het bestuur geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Gedragsregels seksuele intimidatie

Onze vereniging neemt seksuele intimidatie zeer serieus. Daarom zijn de gedragsregels van het NOC*NSF voor sportbegeleiders overgenomen. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven.  De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. 

Vertrouwenspersoon

Mochten bovenstaande gedragsregels overschreden worden of je wilt over dit onderwerp met iemand praten dan zijn er verschillende mogelijkheden om dit aan te pakken. Veelal kun je dit heel goed bespreken met iemand die het niet aangaat of erbij betrokken is zoals een commissielid of bestuurslid.

In een enkel geval blijkt deze stap toch te groot of wil je naar iemand die volledig los van de situatie staat. In die gevallen kan een (onafhankelijk) vertrouwenspersoon de helpende hand bieden. De vertrouwenspersoon van onze vereniging is Ton Leenders en is via zijn e-mailadres te bereiken. (klik op hier)

Gedragsregels

Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) in de vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de badmintonsport. Dit houdt in dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten. Luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de badmintonsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. Deze afspraken zijn voor zover het onze leden betreft vastgelegd in dit document, waarin we de waarden en normen voor ons handelen hebben vastgelegd en met elkaar afspreken deze te zullen nakomen. En zo nodig elkaar erop aan te spreken…

Met betrekking tot het te voeren beleid binnen onze vereniging geldt het volgende als uitgangspunt:

 1. We veroordelen nadrukkelijk elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld bij de uitoefening van de badmintonsport in de zaal;
 2. We benadrukken dat ieder lid verplicht is de belangen van de badmintonsport op geen enkele wijze te schaden;
 3. We zijn van mening dat het beleid van alle bij de badmintonsport betrokkenen gericht dient te zijn op het onder alle omstandigheden  bevorderen en doen bevorderen van wederzijds respect en begrip;
 4. We verplichten ons alles in het werk te stellen om te komen tot naleving van deze gedragscode.

De volgende gedragsregels zijn daarbij van toepassing:

 1. Respect voor anderen is essentieel. Een verenigingslid dient geen onbehoorlijk taalgebruik te gebruiken. Verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden zijn uiteraard uit den boze. Pesten wordt niet geaccepteerd.
 2. Onze vereniging toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs.
 3. Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte schade.
 4. Het nuttigen van alcoholische dranken in de sporthal, buiten de kantine , dus ook in de kleedkamers, is verboden. Laat staan het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes.
 5. Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging opgelegde sanctie/
  strafmaat n.a.v. de gepleegde overtreding.
 6. Een verenigingslid dient een medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.
 7. Een verenigingslid dat een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert, dient dit te melden aan de verenigingssecretaris.
 8. Een verenigingslid is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid zal, indien men zich heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde verplichtingen als vermeld in de statuten, zich dienen te verantwoorden aan het bestuur.

Iedereen is medeverantwoordelijk voor een ordentelijk achterlaten van de gebruikte kleedkamer, ook bij eventuele uitwedstrijden, het sportcomplex en de gebruikte spelmaterialen. Lege verpakkingen van genuttigde eetwaren en snoepgoed dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.

Een 15 tal gouden regels van onze vereniging:

 1. Als speler ben je een voorbeeld voor anderen.
 2. In kleedkamers en op het veld wordt niet gerookt.
 3. Op het veld of in de kleedkamer wordt geen alcohol genuttigd.
 4. Drugs zijn uit den boze.
 5. Zowel in als buiten het veld vloek je niet.
 6. Je beledigt niemand.
 7. Je spreekt anderen op wangedrag aan.
 8. Je hebt respect voor de tegenstander.
 9. Je blesseert je tegenstander niet opzettelijk. 
 10. Je vernedert niemand in woord of gebaar. 
 11. Je accepteert de leiding van je trainers en van het bestuur. 
 12. Je bent zuinig op de spullen van de vereniging. 
 13. Je houdt de kleedkamers netjes en laat deze na afloop schoon achter. 
 14. Je gedraagt je bij uitwedstrijden als een gast. 
 15. We praten mét elkaar en niet over elkaar. 

Sancties

Het bestuur is bevoegd tot strafoplegging van leden. Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden zich niet houden aan deze gedragscode, dan wel anderszins voor schadelijk gedrag vertonen. Sancties kunnen bestaan uit:

 1. Berisping
 2. Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten
 3. Royement

Een schorsing is een verzwaarde vorm van uitsluiting, waarbij het bestuur (een deel van) de rechten verbonden aan het lidmaatschap kan ontzeggen. Hierbij wordt verwezen naar het gestelde in de statuten van onze vereniging.

Bij onze vereniging kan een royement alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen (waaronder deze gedragscode) en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel na sommatie nalatig blijft zijn verenigingscontributie te voldoen. De betrokkene wordt van een royement schriftelijk in kennis gesteld door het bestuur.

Nogmaals de vereniging hecht zeer aan respectvol en sportief gedrag op en rond de velden. Medespelers/ tegenstanders dienen met respect en sportief bejegend te worden en met zowel de eigen als andermans bezittingen moet fatsoenlijk worden omgegaan.