INFORMATIE

Speeltijden
Donderdag
20:00 – 22:00 uur grp senioren

Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december (=kalenderjaar)

Inschrijven
Inschrijfformulieren zijn op speelavonden verkrijgbaar in de zaal.

Contributie
De contributie kunt u voldoen door middel van overschrijving op onze bankrekening of door het afgeven van een machtiging tot automatische incasso en dient jaarlijks bij vooruitbetaling te worden voldaan.

Gespreide betaling
De contributie kan desgewenst ook in 6 achtereenvolgende maandelijkse termijnen worden betaald, maar hier zijn wel de volgende voorwaarden aan verbonden:

  • Het machtigen van de vereniging tot automatische incasso van de contributie is verplicht.
  • Het bestuur kan op elk willekeurig moment het recht op gespreide betaling intrekken.
  • De verplichting van betalen van de contributie voor een volledig kalenderjaar blijft onverminderd bestaan

De contributies zijn als volgt vastgesteld:

 

Overschrijven

Automatische incasso

 

jaarlijks

jaarlijks

6 maanden van

Senioren (18 jaar en ouder)

€ 143,00

€ 138,00

€ 24,00

Duur lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van een verenigingsjaar en wordt zonder tegenbericht stilzwijgend verlengd met telkens eenzelfde periode. Opzeggingen dienen uiterlijk 1 december van het lopende jaar in het bezit te zijn van de ledenadministratie (zie Bestuur).

Voor meer informatie omtrent de opzet en de besturing van de vereniging Statuten